YÖNETMELİK
15 Mayıs 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29001
YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ERİGEM) faaliyetleri, organları ve görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yönetimine, organlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
c) Merkez (ERİGEM): Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
e) Uzaktan Eğitim Merkezi: Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek İSG ile ilgili; tüm eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek; Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine ve İSG ile ilgili diğer çalışmalarının koordinasyonuna destek olmaktır.
Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı kapsamında üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik mümkün olduğu oranda uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.
b) İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.
ç) Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, İSG ile ilgili her konuda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme çalışmalarına katılmak ve desteklemek.
d) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İSG Müdürlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.
e) Üniversite içi tüm birimlerde ve Uzaktan Eğitim Merkezi kapsamında İSG konusunda verilecek dersleri birimlerin talebi üzerine koordine etmek, bu ve benzer amaçlar doğrultusunda Üniversitede İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, İşyeri Hekimleri Sertifikası, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi olanlarla
koordinasyon sağlamak.
f) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak.
g) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler ve kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle çalışmalar yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
ğ) Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve uluslararası, süreli ve süresiz yayın yapmak; gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
h) İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.
ı) İş Sağlığı ve Güvenliği alanında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.
i) Yönetim Kurulunun İSG ile ilgili kararlaştıracağı diğer konularda çalışmalarda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
(3) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse mevcut Müdürün görevi sona erer ve yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevleri yapmak.
e) Her yıl sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
f) Yönetim Kurulu üyelerinin veya Danışma Kurulunun gündeme getireceği konuları görüşüp karara bağlamak.
g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin sevk ve idaresi hakkındaki konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden en fazla üçü Üniversite dışından seçilebilir. Üyelerden en az ikisi iş güvenliği uzmanı, ikisi işyeri hekimi, biri hukuk alanından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.
(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek.
b) Üniversitenin İSG hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili konulardaki görüş ve önerilerini Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
Adres : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası 2.Kat Melikgazi / Kayseri
Telefon : +90 352 207 66 66 / 10054
Faks : +90 352 207 66 66
E-Posta : erigem@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu